# بزووتنەوەی گۆڕان #ڤایرۆسی کۆرۆنا #هاوپەیمانیی نیشتمانی

ڕازو نیازی پاک وکاریگەری ڕستەێک لەسەر دڵ و دەروون

هەواڵی / 19/2/2020 357 جار بینراوە

ڕازو نیازی پاک وکاریگەری ڕستەێک لەسەر دڵ و دەروون

شوكريه‌ شێخانی
 دڵ مەڵبەنــدی هەســتوو نەســت و قەبوولکــردن و ڕەتکردنەوەیــە، وە شــوێنی دابەزینــی خۆشەویســتی و ڕێــزە، دڵ لــە پارچــە گۆشــتێک درووســتکراوە، جــا دیــارە خــوای گــەورە ئەگــەر بیــەوێ دڵێــک بکاتــەوە لەوانەیــە بــە بیســتنی یــەک ووشــە بیکاتــەوە، جــاری وا هەیــە یــەک ووشــە ژیانــی کەســێک دەگــۆڕێ.
گەنجێــک دەڵــێ: مــن لــە گازینۆیــەک کارم دەکــرد لــەو گازینۆیــە بــەردەوام خەریکــی فەیســبووک و گــوێ گرتــن لــە گۆرانــی بوویــن، ڕۆژێکیــان گەنجێــک هاتــە گازینۆکــە، ئــەو گەنجــە لــە ڕوواڵەتیــدا دیاربــوو کەســێکی پابەنــد بــوو، دوای ئــەوەی چایەکــی خــوارد هەڵســایەوەو گوتــی: حیســاب، دوای ئــەوەی پارەکــەی دا تەنهــا ئەوەنــدەی گــوت: }إنمــا الحســاب لیــوم الحســاب{ حــەق و حیســابی ئێــرە، بــۆ حــەق و حیســابی ئەوالیــە، ئــەو قســەیەی زۆر کاریگــەری لەســەر بەجێهێشــت و لەناخــەوە منــی هەژانــد بڕیارمــدا بەخۆمدابچمــەوەو واز لــەو کارە بهێنــم و دەســت
بــە نوێــژەکان بکــەم، وازم لــە تاوانــەکان هێنــا، بــەاڵم تەمەننــام دەکــرد ڕۆژێــک ئــەو گەنجــە بدۆزمــەوە، دوای چەنــد ســاڵێک لــە شــوێنێک بینیمــەوەو ناســیمەوە، گوتــم: دەمناســیەوە؟ گوتــی: نەخێــر، گوتــم: مــن فاڵنــە کەســم لــە فاڵنــە گازینــۆ، جارێکیــان تــۆ هاتــی و ئــەو قســەیەت بەمــن گــوت!! ئەویــش زەردەخەنەیــەک بەســەر لێوەکانیــدا هــات و گوتــی: بەڵــێ، بیــرم کەوتــەوە، منیــش گوتــم: مــوژدەت پــێ دەدەم لــەو ڕۆژەوە توبەێکی ڕاستەقینەکەم کردو وازم هێنا لە گشت گوناهو تاوانێک .

زۆرترین بینراو